Oddajanje prošenj - vpis 2016/17

Prošnje obravnava in presoja Komisija za študijske zadeve skladno z Merili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85.,121. ter 212. členom Statuta UM (v nadaljevanju Merila za presojo prošenj)

Še posebej bodite pozorni na člene v Merilih za presojo prošenj, ki navajajo izjemne okoliščine, v katerih ste opravičeni do oddaje prošenj ter na navedbe dokazil, ki se upoštevajo kot ustrezna za posamezni upravičeni razlog.

Prošnjo morate oddati na obrazcih, ki so objavljeni  v povezavah na tem dokumentu in obvezno priložiti dokumentacijo, ki se zahteva v Merilih za presojo prošenj za posamezni primer. Prošnja mora biti pravočasna, razumljiva, lastnoročno podpisana in obsegati mora vse zahtevano, da se lahko obravnava.

Izpis sklepov iz zapisnika Komisije za študijske zadeve (KŠZ) in pouk o pravnem sredstvu bo predvidoma v dveh delovnih dneh od seje KŠZ objavljen na spletni strani fakultete oz. v AIPS-u.

Opozarjamo vas, da se vpisujete do datumov, ki  jih skupaj z rezultati objavimo na spletni strani, da lahko ažurno opravimo vse prijavno vpisne postopke, ki morajo biti zaključeni in vneseni v bazo AIPS, najkasneje do 30. septembra.

V kolikor vaši prošnji ne bo ugodeno in boste opravljali študijske obveznosti kot oseba brez statusa spremljajte informacije na spletni strani – osebe brez statusa.

Opozorilo: nepravočasna vloga se zavrže.

Priloga prošnje je obvezna dokumentacija, ki je zapisana v Merilih za presojo prošenj in obvezna fotokopija potrdila o plačilu v znesku 18,12 € za sklep ali odločbo (Navodila o prispevkih o vrednotenju stroškov na UM, cenik UM)

Znesek izdaje sklepa oz. odločbe nakažite na:

IBAN: SI56 0110 0609 5916 533 - Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj;

REFERENCA: SI00 410_ _ _ _ _      ->     Pod REFERENCO obvezno vpišite vašo vpisno številko;

KODA NAMENA: STDY ;

NAMEN PLAČILA: plačilo stroškov sklepa oz. odločbe.

 1.Podaljšanje statusa

Prošnje za podaljšanje statusa, kjer navajate razloge, ki so nastali  zaradi izjemnih okoliščin, oddate v referat za študentske zadeve skupaj z ustrezno dokumentacijo, najkasneje do petka 26. avgusta 2016.

Obravnavo in rezultate teh prošenj lahko pričakujete predvidoma v drugem tednu septembra 2016, ko bo na spletni strani tudi objava rezultatov in datum vpisa.

2.Vpis v višji letnik (podredno ponavljanje letnika- v kolikor izpolnjujete pogoje za ponavljanje)

Študent, ki odda prošnjo za vpis v višji letnik in izpolnjuje tudi pogoje za ponavljanje letnika, obkroži  na obrazcu tudi točko 7 »Podredno prosim za ponovni vpis, v kolikor prošnja za izjemni vpis v višji letnik ne bo odobrena«, v kolikor mu vpis v višji letnik ne bi bil odobren. V nasprotnem primeru študent lahko ostane brez statusa.

Študente, ki bi se želeli vpisati v 3. letnik I. stopnje posebej opozarjamo, da morajo imeti opravljene vse obveznosti  - vse izpite 1. letnika, v obsegu 60 ECTS. V nasprotnem primeru se prošnja kljub izkazanim izjemnim okoliščinam zavrne (glej Merila za presojo prošenj).

Prošnje oddate najkasneje do srede 14. septembra 2016, (po jesenskem izpitnem obdobju, tudi v primeru, da ne bi še prejeli rezultatov izpitov, imate pa razloge za navedbo izjemnih okoliščin). Rezultati KŠZ in rok vpisa bo predvidoma objavljen na spletni strani, najkasneje v zadnjem tednu septembra 2016 (vpis mora biti zaključen do 30. septembra!).

3.Ponavljanje letnika

Prošnjo za ponavljanje letnika mora študent oddati tudi, če izpolnjuje pogoje za ponavljanje letnika (ima zbranih vsaj 30 ECTS vpisanega letnika).

V izjemnih okoliščinah študent lahko odda prošnjo za ponavljanje letnika, z opravljeno manj kot polovico obveznosti, skladno s 121. členom Statuta UM in ima izpolnjenih najmanj 15 ECTS (glej Merila za presojo prošenj).

Izredne študente opominjamo, da imajo pri ponavljanju letnika tudi finančne obveznosti kot sledi iz določila 18. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru

Prošnje lahko oddate najkasneje do srede 14. septembra 2016, (po jesenskem izpitnem obdobju, tudi v primeru, da ne bi še prejeli rezultatov izpitov, imate pa razloge za navedbo izjemnih okoliščin). Rezultati KŠZ in rok vpisa bo predvidoma objavljen na spletni strani, najkasneje v zadnjem tednu septembra 2015 (vpis mora biti zaključen do 30. septembra!).

Posebej vas opozarjamo na 66. člen Zakona o visokem šolstvu: Študenti lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti na prejšnji smeri ali študijskem programu. V kolikor ste bonus iz naslova 66. člena že koristili (znotraj ali zunaj Univerze v Mariboru) prošnje za ponavljanje letnika ne oddajajte. Študent je odgovoren za izkazane vpisne podatke.

Posebej vas opozarjamo tudi na  spremembo Zakona o visokem šolstvu - pravica do koriščenja absolventskega staža:

Z 31. 5. 2012 je začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12; v nadaljevanju ZUJF) in z njim Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (členi ZUJF: od 57. do 60. in od 216. do 220. člena ter končna določba ZUJF - 251. člen), s katerim se spreminja tudi status študenta ter s tem pravica do koriščenja absolventskega staža.

S študijskim letom 2012/2013 se uveljavljajo spremembe glede trajanja oziroma prenehanja statusa študenta.

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavljali pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, NI SPREMEMB. To pomeni, da jim status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra (absolvent je).

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013,ki do zaključka študijskega leta 2011/2012 niso uveljavili pravice, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, velja, da jim status študenta preneha ob zaključku zadnjega semestra, če bodo v času študija, to je vključno od študijskega leta 2012/2013 ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer (ni absolventa).

4. Menjava študijskega programa – opozorilo za že vpisane študente

V kolikor ne izpolnjujete obveznosti za napredovanje v višji letnik in  želite menjati študijski program, te pravice oz. pravice do ponavljanja pa še niste izrabili, se morate prijaviti tako kot ostali novinci in kandidirati za 1. letnik preko portala eVš. Informacije o prijavno vpisnem postopku so zapisane v Razpisu za vpis v dodiplomske študijske programe 2016/2017 oz. v Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe 2016/2017 (rubrika že vpisani študenti).

5. Nadaljevanje študija po merilih za prehode

Prehajanje med študijskimi programi je omogočeno študentom na študijske programe skladno z razpisnimi pogoji in da se jim lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanaša na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti se študent vpiše v isti ali višji letnik (vendar, če se vpiše v isti letnik pomeni, da je koristil pravice iz 66. člena Zakona o visokem šolstvu). Študent, ki prehaja mora izpolnjevati tudi pogoje za vpis v višji letnik v študijskem programu, v katerega je bil do sedaj vpisan. Več informacij  glej Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe 2016/2017 oz. Razpis za vpis v podiplomske študijske programe 2016/17, splošni del razpisa in razpis FOV.

6.Ostale prošnje:

lahko oddate , najkasneje do srede 14. septembra 2016.

Julij 2016