Navodila - vpis 2016/17 - izredni (VS, UN, MAG)

V kolikor v AIPS-u elektronski vpis ne deluje, se obrnite na podporno službo RCUM (aips@um.si).

 • Vpis v višji letnik in podaljšanje
 • Absolventi
 • Ponavljalci
 • Študent, ki ima izpolnjen pogoj za napredovanje v višji letnik, mora obvezno preko prijave na AIPS izpolniti anketo o pedagoškem delu in obremenitvi študentov.

  V AIPS-u, kjer so objavljena tudi navodila za izpolnjevanje vpisnega lista, mora študent pravilno izpolniti VPISNI LIST (preveriti pravilnost podatkov), ga natisniti in PODPISATI ter POSREDOVATI v referat za študentske zadeve.

  V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, izrazite željo na vpisnem listu (zgoraj desno).

  Poleg podpisanega vpisnega lista za vpis potrebujete tudi:

  • izpolnjena in podpisana izvoda Pogodbe o izobraževanju, ki jo FOV sklene s študentom (prosimo vas, da pri V. členu pogodbe obkrožite način plačila),
  • izpolnjeno in podpisano Izjavo plačnika o plačilu stroškov študija (OBVEZNA PRILOGA k pogodbi v primeru, da za plačilo šolnine FOV izstavi račun pravni osebi/plačniku),
  • izpolnjeno in podpisano Izjavo poroka o prevzemu dolga (OBVEZNA PRILOGA k pogodbi za študente samoplačnike, ki šolnino plačajo v obrokih).
  • študentsko izkaznico,
  • prazno kuverto, velikosti B5, na katero napišite vaš naslov in nalepite znamke v vrednosti 1,00 €, da vam bomo vrnili, s strani FOV, podpisano pogodbo ter potrdilo o vpisu.

  Dokumentacijo za vpis lahko oddate pri receptorju, v nabiralnik pred referatom, v referatu v času uradnih ur, ali jo pošljete po pošti na naslov Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, Referat za študentske zadeve, 4000 KRANJ

  Rok za oddajo dokumentacije je  od 1. avgusta do 16. septembra 2016. Prosimo vas, da dokumentacijo za vpis pošljete takoj, ko izpolnjujete pogoje, le tako vam bomo lahko dokumentacijo ažurno uredili in vrnili v nekaj dneh. Glede na določila vpisnega postopka mora biti vpis zaključen (podatki že vneseni v bazo) najkasneje, do 30. septembra 2016.

  V skladu s Cenikom Univerze v Mariboru za študijsko leto 2016/2017 je potrebno plačati

  - vpisne stroške v znesku 20,00 €.

  - šolnino (odvisno od študijskega programa)

  Vpisne stroške in šolnino se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO VPISU. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu.

  Opozorila:

  Informacije o spremembi predavanj in vaj, govorilnih ur oz. izpitnih rokih objavljamo dnevno na spletni strani: www.fov.um.si .

  V izjemnih okoliščinah (v nujnih primerih) bomo obveščali študente o spremembah tudi po SMS-u. Zato študente pozivamo, naj aktivirajo SMS obveščanje na spletni strani AIPS: www.fov.um.si - Prijava na AIPS. V primeru, da ne boste aktivirali SMS obveščanja, obvestil ne boste prejemali! SMS obvestila so brezplačna.

  Kranj, julij 2016

 • Študent, ki se vpisuje v absolventski staž mora obvezno preko prijave na AIPS, izpolniti anketo o pedagoškem delu in obremenitvi študentov.

  Posebej vas opozarjamo na  Spremembo Zakona o visokem šolstvu - pravica do koriščenja absolventskega staža:

  Z 31. 5. 2012 je začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12; v nadaljevanju ZUJF) in z njim Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (členi ZUJF: od 57. do 60. in od 216. do 220. člena ter končna določba ZUJF - 251. člen), s katerim se spreminja tudi status študenta ter s tem pravica do koriščenja absolventskega staža.

  S študijskim letom 2012/2013 se uveljavljajo spremembe glede trajanja oziroma prenehanja statusa študenta.

  Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavljali pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, NI SPREMEMB. To pomeni, da jim status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra (absolvent je).

  Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013,ki do zaključka študijskega leta 2011/2012 niso uveljavili pravice, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, velja, da jim status študenta preneha ob zaključku zadnjega semestra, če bodo v času študija, to je vključno od študijskega leta 2012/2013 ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer (ni absolventa).

  V AIPS-u, kjer so objavljena tudi navodila za izpolnjevanje vpisnega lista, mora študent pravilno izpolniti VPISNI LIST (preveriti pravilnost podatkov), ga natisniti in PODPISATI ter POSREDOVATI v referat za študentske zadeve.

  V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, izrazite željo na vpisnem listu (zgoraj desno).

  Poleg podpisanega vpisnega lista za vpis potrebujete tudi:

  • študentsko izkaznico,
  • prazno kuverto, velikosti B5, na katero napišite vaš naslov in nalepite znamke v vrednosti 1,00 €, da vam bomo vrnili potrdilo o vpisu.

  Dokumentacijo za vpis lahko oddate pri receptorju, v nabiralnik pred referatom, v referatu v času uradnih ur, ali jo pošljete po pošti na naslov Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, Referat za študentske zadeve, 4000 KRANJ

  Rok za oddajo dokumentacije je  od 1. avgusta do 16. septembra 2016. Prosimo vas, da dokumentacijo za vpis pošljete takoj, ko izpolnjujete pogoje, le tako vam bomo lahko dokumentacijo ažurno uredili in vrnili v nekaj dneh. Glede na določila vpisnega postopka mora biti vpis zaključen (podatki že vneseni v bazo) najkasneje, do 30. septembra 2016.

  V skladu s Cenikom Univerze v Mariboru za študijsko leto 2016/2017 je potrebno plačati vpisne stroške v znesku 20,00 €.

  Vpisne stroške  poravnate v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO VPISU. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu.

  Opozorila:

  Informacije o spremembi predavanj in vaj, govorilnih ur oz. izpitnih rokih objavljamo dnevno na spletni strani: www.fov.um.si .

  V izjemnih okoliščinah (v nujnih primerih) bomo obveščali študente o spremembah tudi po SMS-u. Zato študente pozivamo, naj aktivirajo SMS obveščanje na spletni strani AIPS: www.fov.um.si - Prijava na AIPS. V primeru, da ne boste aktivirali SMS obveščanja, obvestil ne boste prejemali! SMS obvestila so brezplačna.

  Kranj, julij 2016

 • Po objavi rezultatov komisije za študijske zadeve mora študent v AIPS-u, kjer so objavljena tudi navodila za izpolnjevanje vpisnega lista, izpolniti VPISNI LIST (preveriti pravilnost podatkov), ga natisniti in PODPISATI ter POSREDOVATI v referat za študentske zadeve.

  Poleg podpisanega vpisnega lista  za vpis potrebujete tudi:

  • študentsko izkaznico,
  • prazno kuverto, velikosti B5, na katero napišite vaš naslov in nalepite znamke v vrednosti 1,00 €, da vam bomo vrnili potrdilo o vpisu.

  Dokumentacijo za vpis lahko oddate pri receptorju, v nabiralnik pred referatom, v referatu v času uradnih ur, ali jo pošljete po pošti na naslov Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, Referat za študentske zadeve, 4000 KRANJ

  Rok za oddajo dokumentacije je  od 1. avgusta do 16. septembra 2016. Prosimo vas, da dokumentacijo za vpis pošljete takoj, ko izpolnjujete pogoje, le tako vam bomo lahko dokumentacijo ažurno uredili in vrnili v nekaj dneh. Glede na določila vpisnega postopka mora biti vpis

  zaključen (podatki že vneseni v bazo) najkasneje, do 30. septembra 2016.

  V skladu s Cenikom Univerze v Mariboru za študijsko leto 2016/2017 je potrebno plačati:

  - vpisne stroške v znesku 20,00€.

  - Izredni študent, ki ponavlja letnik, plača šolnino, ki je enaka seštevku stroškov vseh neopravljenih obveznosti letnika, ki ga ponavlja po postavki tarifnega dela cenika »Izvedba predmeta z izpitom«.

  Na osnovi tega ima pravico opravljati neopravljene obveznosti in sodelovati pri vseh oblikah visokošolskega izobraževalnega dela, predpisanih pri učnih enotah, pri katerih ima neopravljene obveznosti v letniku, ki ga ponavlja, in pravico do treh pristopov k izpitov pri teh učnih enotah.

  Vpisne stroške in šolnino se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO VPISU. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu.

  Opozorila:

  Informacije o spremembi predavanj in vaj, govorilnih ur oz. izpitnih rokih objavljamo dnevno na spletni strani: www.fov.um.si .

  V izjemnih okoliščinah (v nujnih primerih) bomo obveščali študente o spremembah tudi po SMS-u. Zato študente pozivamo, naj aktivirajo SMS obveščanje na spletni strani AIPS: www.fov.um.si - Prijava na AIPS. V primeru, da ne boste aktivirali SMS obveščanja, obvestil ne boste prejemali! SMS obvestila so brezplačna.

  Kranj, julij 2016