Metodologija raziskovalnega dela in statistična analiza podatkov (5-dnevna delavnica)

Namen delavnice:

Večdnevna delavnica udeležence seznani s postopki izvajanja raziskav in  uporabo osnovnih statističnih  metod pri analiziranju raziskovalnih podatkov.  Z delavnico udeleženci pridobijo znanja za izvedbo raziskave s pomočjo  univariatnih in bivariatnih statističnih metod, izvedenih s programom za statistično obdelavo podatkov SPSS, ter interpretacijo dobljenih rezultatov. V zaključnem delu delavnice bo izvedena celotna raziskava od zasnove, zbiranja, analize in interpretacije podatkov na realnem primeru.

Vsebine:

  • Uvod, Faze raziskovanja, Nivoji merjenja, Vzorčenje in reprezentativnost, Sestava vprašalnika, Spletna anketa (1ka), Postavljanje raziskovalnih vprašanj in hipotez, SPSS (priprava podatkov,  grafična predstavitev podatkov)
  • Opisna statistika (mere pozicije, srednjih vrednosti, razpršenosti), opisna statistika v SPSSu.
  • Analitična statistika ( t-test povprečja en vzorec, t-test razlike povprečij za neodvisna vzorca, t-test razlike povprečij za odvisna vzorca), Enojna analiza variance (ANOVA).
  • Povezanost dveh sprejemljivk (Hi kvadrat test), Korelacija (Pearsonov koeficient in Spearmanov koeficient korelacije)
  • Odvisnost (Enostavna linearna regresija),
  • Primer izvedbe raziskave s pomočjo SPSSa (postavitev raziskovalnih vprašanj, sestava spletne ankete, izpolnjevanje spletne ankete, analiza rezultatov s pomočjo SPSSa, interpretacija dobljenih rezultatov).

Oblika in metode dela:

Delavnica poteka v obliki interaktivnega dela s slušatelji. Uporabljeni so konkretni primeri s področja Metodologije raziskovalnega dela. Vsaka vsebina je predstavljena s teoretičnim uvodom, kateremu sledi praktičen prikaz izvedbe analiz s programom SPSS. Udeleženci imajo možnost samostojne izvedbe obravnavanih analiz ob pomoči predavateljic.

Trajanje delanice:

Delavnica traja pet dni v skupnem trajanju 20 pedagoških ur. Obseg, vsebine in trajanje delavnice se glede na želje naročnika lahko spremenijo.

Reference predavateljice:

Seminar izvaja predavateljica, ki je docentka na Univerzi v Mariboru in predava na Fakulteti za organizacijske vede. Habilitirana je  za področje Kvantitativne metode in je avtorica številnih znanstvenih člankov iz področja kvantitativnih metod, statistike in matematike..