Metode in tehnike v ergonomiji

Namen seminarja:

Ergonomija povezuje več znanstvenih področij, ki jih usmerja v enoten cilj – uspešno in humano delo. Udeleženci spoznajo temeljne ergonomske principe in primere dobre prakse. Z obvladovanjem vsaj ene metode v ergonomiji, udeleženci pridobijo sposobnosti samostojnega kritičnega iskanja neustreznih obremenitev, ki so posledica neergonomskih delovnih okolij.

Obvladovanje metod vodi do spoznanja temeljnih načel ergonomije in zavedanje organizacije o pomenu zdravih delavcev na ergonomsko ustreznih delovnih mestih.

Seminar Metode in tehnike v ergonomiji predvideva naslednje vsebine:

 • sodobni trendi ergonomije,
 • ergonomska načela načrtovanja delovnih mest,
 • metode in tehnike oblikovanja delovnih mest,
 • humanizacija dela,
 • obremenitve in obremenjenosti,
 • vrste, metode in tehnike oblikovanja delovnih mest,
 • metodološki pristopi v prepoznavanju obremenitev in obremenjenosti,
 • metode in tehnike ocenjevanja delovnih mest (OWAS / RULA),
 • seznanjanje z metodo,
 • priprava na izvedbo metode,
 • izvedba metode s priporočili,
 • analiza rezultatov,
 • diskusija rezultatov in povratni vpliv na spremembe v ergonomskih okoljih.

Obseg posameznih delov vsebin se lahko prilagaja glede na potrebe aktualne ciljne skupine.

Oblike in metode dela:

Del seminarja se izvaja v avditorni obliki, del pa v obliki delavnice. Uporabljeni so konkretni primeri s področja Ergonomije.

Komu je seminar namenjen:

Strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu ter zaposlenim, ki so aktivno vključeni v načrtovanje proizvodnih procesov z elementi ergonomije.

Trajanje seminarja:   

Seminar traja dva dni v skupnem obsegu 10 pedagoških ur. Vsebine, izvedba in obseg seminarja se glede na želje naročnika lahko spremenijo.

Reference predavatelja:

Predavatelj, ki izvaja seminar, se že več kot 30 let ukvarja s področjem Ergonomije. Njegovo aktualno delo posega na področje inženiringa ter interakcije med človekom in poslovnimi ter delovnimi sistemi. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih del na temo ergonomije in teorije v praksi.