Vodstvo

Vodstvo fakultete sestavljajo dekan, prodekani in tajnik fakultete. Dekana in prodekane imenuje rektor na predlog senata fakultete. Tajnik je izbran na javnem razpisu in ga po predhodnem mnenju senata fakultete in glavnega tajnika univerze imenuje rektor za dobo štirih let. Fakulteta ima štiri prodekane, in sicer prodekana, zadolženega za izobraževalno dejavnost, prodekana zadolženega za raziskovalno dejavnost, prodekana za mednarodno sodelovanje in prodekana zadolženega za študentska vprašanja. Prvi trije prodekani so iz vrst visokošolskih učiteljev, četrti je iz vrst zglednih študentov.

Dekan: red. prof. dr. Iztok Podbregar

Prodekanica za izobraževalno dejavnost: izr. prof. dr. Polona Šprajc

Prodekan za raziskovalno dejavnost: doc. dr. Damjan Maletič

Prodekan za mednarodno sodelovanje: izr. prof. dr. Uroš Rajkovič

V. d. prodekan za študentska vprašanja: Vito Vodenik

Tajnik fakultete: Uršula Bižič, univ. dipl. prav.